Po naszymu
 • Nasz wielgonocny ôbyczoj

  08.04.2020

 • We Wielgi Piōntek rano bōła dycki ôstatnio Drōga Krziżowo, a potym to już yno adoracyjo przi Bożym Grobie. We tyn dziyń już sie msze niy ôdprawio, ani niy kōmōnikuje. Zwōny sōm zawiōnzane bez cołki Piōntek a Sobota a wszyjstek bezto, że Pōnbōczek leży we grobie. Za to ministranty lotajōm wele kościoła ze takimi drzewiannymi klapaczkami a robiōm przi tym taki larmo, że zwōny by wiynkszego niy zrobiyły, ale tako je tradycyjo!


  Wczas rano we Wielgi Piōntek ludzie śli sie umyć do rzyki abo do stawu, a to bezto coby być bez cołki rok zdrowy a szwarny. My tyż za bajtla dycki lecieli na Głymboki Dōł. To bōł taki wielgi stow, co go zasuli, jak budowali dwupasmowo drōga. Stawu a rzyczki ni ma już downo, yno strōmy, co nad nimi rosły ôstały, a przipōminajōm ludziōm kaj były!
  Pomaluśku prziszoł czos na Wielgo Sobota. Rano farorz świynciyli jodło, a musiało go być tela, coby stykło na cołki dwa dni Świōnt. We kościele, we bocznyj kapliczce stoł dycki wielgi waszkorb, a ludzie dowali do niygo, co tam kery mōg ze jodła. To było do biydnych na świynta! Po połedniu paniczki ze „zespołu charytatywnego” to po chałpach roznosiyły. We wieczōr jak sie już śćmiywało, przed kościołym świynciyło sie woda a ôgyń. Zapolało sie tyn dłōgi palmowy sztil ôd świyncōnego ôgnia a farorz poświynciyli ta palma po drugi. Na taki ôpolōny sztil godajōm u nos głowiōnka. Z tego sie robi po Wielgi Nocy, nojlepi zaroz we wtorek, krziżyki a wbijo sie po rogach pola, coby grad pola niy wybiōł. Trza jeszcze potym pokropić świyncōnōm wodōm, coby sie wiela na tym polu urodziyło.
  We Niedziela Wielgonocno to sie szło do kościoła na Rezurekcyjo, to je piyrszo we tym dniu mszo na pamiōntka Pańskigo Zmartwychwstanio. Teroz msze sōm kole szōstej-siōdmej godziny, ale kiejś to były kole trzeci-czwortej we nocy. Jeś sie niy śmiało już ôd sobotnigo połednia, bo sie szło rano do kōmōnije. Ale jak sie prziszło nazod dō dōm, to dziepiyro sie jadło a jadło, bo sie już ôd sztwortku pościyło! Nojprzōd na stōł trefiały jajca, potym szinki, wōszty a roztōmańte babōwki.
  We Śmiergust to synczyska loli wodōm dziołchy a zaś we wtorek dziołchy synkōw! Nejdeli we strzoda zaczynoł sie normalny żywot, chocioż jeszcze bez cołki tydziyń deptało sie rano do kościoła!

  P.S. Życza Wōm, roztōmili, piyknych a spokojnych Świōnt Wielgonocnych.

   
 • Grymlino

 • Medhouse 5.10-30.06.2021
 • Komentarze:
 • Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy (dalej „Wydawnictwo”) z siedzibą i adresem w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 10, adres e-mail: redakcja@nowiny.rybnik.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.